OPERADORS LÒGICS O BOOLEANS


Els operadors lògics es deriven generalment d'àlgebra de Boole, que és una manera matemàtica de la manipulació dels valors de veritat dels conceptes d'una manera abstracta sense preocupar-se del que realment signifiquen els conceptes.
S'utilitzen per a combinar paraules i identificar conceptes en els documents, bases de dades o als cercadors.

PRINCIPALS OPERADORS LÒGICS:

AND

OR

NOT

COMETES

PARÈNTESI

ASTERISC

EXEMPLE: combinacions de gelat
Hi ha set possibles combinacions de sabors de gelats disponibles: cada sabor per si mateix, tres combinacions de dos sabors en un remolí, a més dels tres sabors barrejats.

boolor.gif


......?


booland.gif


......?


boolnot.gif

......?

http://www.ithacalibrary.com/sp/subjects/boolean


https://sites.google.com/site/badiella3/operadors-booleans